PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
zondag 26 september 2021  om 09:30 uur
Voorganger: da: E. Rooseboom
Eredienst

Liturgie voor de p.g. Noardburgum  op 26-9-2021 om 9.30 uur
2e zondag van de herfst; liturgische kleur: groen; Rijksstraatweg 15, 56 km vv 

THEMA: De wet: Tien geboden, woorden van leven - De laatste vijf

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ovd (tevens lector)
(Staand) Aanvangslied (naar psalm 119) EL 262 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (2x) Uw Woord is een lamp, 
uw Woord is een licht, Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 

Bemoediging en groet

Aanvangsgebed (stil gebed, dankgebed, gebed voor de wereld)

Kinderlied: De 10 woorden rap
https://www.youtube.com/watch?v=XyHCmVNm5mo (1.47)

NBV Exodus 20: 13-17 (De laatste 5 geboden)(door de voorganger)
13  (6) Pleeg geen moord. 14  (7) Pleeg geen overspel.
15  (8) Steel niet. 16  (9) Leg over een ander geen vals getuigenis af.
17 (10)Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

 NBV Deuteronomium 6:1-9 (door de lector)

1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 
2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. 
3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. 
4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 
5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 
7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Antwoordlied 540: 1 t/m 4 
1.Het waren tien geboden die God schreef in de steen, het waren tien geboden, voor elke vinger één. 2.De wind blaast in vier streken, wie weet waar hij behoort, De wind blaast in vier streken de tien geboden 3.voort. en vier maal tien is veertig, het tijdperk van de Geest, en al die tijd is Mozes met God alleen geweest. 4.Maar Mozes is gestorven op weg naar Kanaän en Israël heeft gezworven vier maal tien jaren lang.
 NBV Mattheüs 22: 34-40 (door de lector)
34 Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 
38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’
 NBV Romeinen 13: 8-10 (door de voorganger)
8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Antwoordlied 321: 1, 2, 4, 5 
1.Niet als een storm, als een vloed, niet als een bijl aan de wortel komen de woorden van God, niet als een schot in het hart. 2.Maar als een glimp van de zon, een groene twijg in de winter, dorstig en hard deze grond – zo is het koninkrijk Gods. 4.Kinderen, armen van geest, mensen gelouterd tot vrede, horen de naam in hun hart, dragen het woord in hun vlees. 5.Blinden herkennen de hand, dovemansoren verstaan Hem. Zalig de man die gelooft, zalig de vrouw aan de bron.

Preek: De tien geboden deel II (6-10) Halverwege de preek: 
Muziek: Ouverture The Commandments - Tom Parker (Nederland zingt)(2.53)
https://www.youtube.com/watch?v=HRkkNduYpTg&t=59s (ondertiteld)
 
Antwoordlied: Loflied op de wet 1 t/m 4; tekst: Kees Kuiper
(melodie JdH 150, Welk een vriend) 
1.Heer, de leidraad in ons leven is uw goede wet alleen, door uw eigen hand geschreven 
op twee tafelen van steen. Wijsheid, aan geen tijd verbonden, geldend toen en geldend nu, 
woorden, op ons hart gebonden, die ons brengen dicht bij U. 
 
2.Maar wij moeten U belijden dat wij overtreders zijn, zondaars, die zich van U scheiden, 
steeds weer schuldig en onrein. Heer, vergeef ons onze zonden, was ons schoon in Jezus’ bloed, 
door zijn lijden, door zijn wonden, maakt Hij alle dingen goed. 
 
3.Wil ons dagelijks bekeren door de werking van uw Geest, doe ons ware wijsheid leren, 
leer ons liefde nog het meest. Hart en ziel, verstand en krachten zijn alleen aan U gewijd, 
onze naaste mag verwachten liefde en barmhartigheid.
 
4. Nee, wij hoeven niet te vrezen, voor de dag die eenmaal komt, als uw wet vervuld zal wezen
door de trouw van uw verbond. Vreugdepsalmen zullen klinken als voltooiing van uw plan, 
nieuwe wijn zullen wij drinken op de bruiloft van het Lam.

Slotgebed (voorbeden, stil gebed)
(Staand) Slotlied 1006 Onze Vader 
(NB Als deze gemeente dit niet kent svp langzaam begeleiden)
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. Geef dat alle mensen weten zoals U is er maar een. Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien zal zijn. Help ons samen goed te leven en  te doen wat u graag wilt. Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild en vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. Onze Vader, wij geloven dat u onze wereld leidt. Met uw licht helpt u ons verder, hier en nu en straks. Altijd. Amen, amen

Zending en zegen, beantwoord met 3x gezongen Amen
Collecte bij de uitgang Orgelspel
Ik heb om 11.00 uur nog een dienst en vertrek weer meteen

 

terug
 

Eredienst
datum en tijdstip 17-10-2021 om 09:30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.