PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 14 augustus 2022 om 09:30 uur

Eredienst
Voorganger(s): da: E. Rooseboom
Organist: Jaap Smid

Liturgie voor de p.g. Noardburgum op 14-8-2022 om 9.30 uur
Orgelspel    Lied voor de dienst :     ELB 433  God die alles maakte.          
Welkom en mededelingen door de ovd (is ook lector)

Aanvangslied psalm 119: 13 en 48
13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet, 
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

48 Verhef uw hand, o HEER, zie, het is tijd,
zij hebben trouweloos uw wet geschonden.
Maar ik heb in de wereld wijd en zijd
geen groter schat dan uw gebod gevonden.
Wat Gij gebiedt, is mijn gerechtigheid.
Ik haat en mijd de wegen van de zonde.

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Korte inleiding op het thema: Een schat in de hemel

Drempellied 364: 2, 4 en  6 (gezang 322)
2 Uw oog aanschouwt ons hier met onze schatten.
Woont Gij, wie zelfs de heemlen niet bevatten, toch in een huis door ons gebouwd?

4 In stil ontzag zijn wij voor U getreden.
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden, waak met uw ogen nacht en dag!

6 O, antwoord Gij, als wij tezamen bidden,
daal neder uit uw hoogte in ons midden! In uw vergeving wonen wij.

Gebed voor de wereld

Loflied 146a: 1 en 2 (gezang 20)
1 Laat ons nu vrolijk zingen! Kom, hef uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven, die veilig mij bewaart.

2 Hoe goed is 't hun die bouwen op Israels vaste rots,
hun die zich toevertrouwen de trouwe handen Gods.
Zij hebben 't heil verkregen, de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen, hun voet wordt moe noch mat.

Gebed voor de lezing

Bijbellezing (NBV21) Lucas 12: 32-40 (Een schat in de hemel; waakzaamheid)
32 Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken. 33 Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. 
Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. 
34 Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. 
35 Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 
36 en wees als knechten, die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. 
37 Gelukkig de knechten, die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. 
38 Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag.  
39 Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40 Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Antwoordlied 313: 1 en 2 (gezang 326)
1 Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt, die zal er in aanschouwen des Heren aangezicht.

2 God opent hart en oren, opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen, voor andre stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan, om zonder te versagen
het smalle pad te gaan en stil het kruis te dragen achter hun Heiland aan.

Preek: Wat is die schat in de hemel en hoe komen we eraan?

Antwoordlied 751: 1 t/m 5 (gezang 63)
1 De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil.

2 Want ook als niemand naar Hem vraagt, noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd: Hij heeft het zelf beloofd.

3 Wie waakt er als een trouwe knecht, zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht hij voor Hem kan bestaan?

4 Zijn onze lampen wel gereed en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt, Hij waardig wordt begroet?

5 De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil
Zalig, die toch geduldig wacht en Hem begroeten wil.

Slotgebed: voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte onder orgelspel of bij de uitgang?

Slotlied 863: 1, 2, 4 en 5 (gezang 408)
1 Nu laat ons God de Here dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen die wij van Hem ontvingen.

2 Want lijf en ziel en leven heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren in allerlei gevaren.

4 Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God, bezitten wij schatten ongeweten.

5 Wij bidden U, Algoede: wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten, houd ze_in uw hart besloten.

Zending en zegen, beantwoord met gezongen Amen/Orgelspel
 

terug
 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.