PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 7 augustus 2022 om 10:00 uur

Eredienst in het Nieuw Perspectief Hardegarijp
Voorganger(s): Ds. Tjerk Bosscher
Ouderling(en): Ellie van Akker
Organist: Jan Beihuizen

Oarder fan Tsjinst                                       
Snein  7 augustus 2022
Hjoed wurdt de tsjinst fanút “Nieuw Perspectief” fan de Protestantske Gemeente fan Hurdegaryp fersoarge troch de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,  de Baptisten Gemeente en Protestantse Gemeente, allegearre fan Noardburgum.
Thema: “Heerlijk zeg!”

Foargonger:  Ds. Tjerk Bosscher                             
Oargelist: Jan Beihuisen
Bernemomint: Hanna Holwerda                    
Alderling fan tsjinst: Ellie van Akker
Diaken fan tsjinst: Alie Dijkman
Oankundiging kollekte: Alie Dijkman
Koster(s): Lucy Jaarsma en Yolanda Ulfman
Gastfroulju: Elsiena Poeze, Gea Beihuisen, Fokje Veenstra

 
 
 
Orgelspel

Welkom namens de drie kerken van Noardburgum

Intochtslied: Samenzang: Psalm 121 (Fries) nieuwe tekst

Ik sjoch de bergen oan en rop
troch wyldernis en wâld:
wêr fyn ik help en hâld?
Myn help is God, Hy heint my op.
Dy’t himel makke_en ierde,
sil my oan de_ein ta liede.

Hy, Israels wachter, slommet net.
Fan wiffens hast gjin lêst,
Hy set dyn fuotten fêst.
De Hear giet mei dy ier en let,
neat sil dy deare kinne,
Hy lit dy feilich rinne.

De Hear bringt al dyn heil ta stân,
oerdei en yn ‘e nacht
 hâldt Hy oer dy de wacht.
Hij jout dy yn it woeste lân
skaad tsjin ‘e gleone sinne,
by nacht kinst feilich rinne.

De Hear, dy’t altyd om dy tinkt,
bliuwt, wat ek wanke mei,
dyn Hoeder al den dei.
Dy’t nei it kweade_it goede bringt,
Hy hat dyn gean en kommen
yn Syn beskerming nommen.

Votum & Groet

Samenzang: Liet 216: 1, 2, 3 Dit is in moarntiid (op de melody fan: ‘Morning has broken’ fan Cat Stevens)


Dit is in moarntiid as oait de earste,
’t Liet fan ‘e klyster makket God grut.
Tank foar it sjongen, tank foar de moarntiid,
Beide ûntspringe nij oan it wurd.

Dauwe oer de ierde, sinne fan boppen,
hearlijke hôftún, rook fan alear.
Tank foar de beammen, blommen en fruchten,
al wa’t hjir omrint, moetet de Hear.

Dei fan myn libben, ljocht foar myn eagen,
ljocht dat al fonkele dêr’t Eden lei.
Priizgje yn ‘e moarntiid God foar syn skepping,
priizgje bliermoedich syn nije dei.

Inleiding door Willem de Boer

Aansteken van de kaars van verbinding

Gebed

Kindermoment

Samenzang: Liet 289 (Lieteboek): Hear, it ljocht fan jo leafde fynt ús
Hear, it ljocht fan jo leafde fynt ús
’t ljocht dat wûn fan de nacht beskynt ús.
Jezus , ljocht foar de minsken, fernij ús
troch Jo wurden fan wierheid , befrij ús.
Skyn op my, skyn op my.

refrein:
Kom, Jezus kom,
folje ’t lân mei jo Heite gloarje.
Blaas, hill’ge Geast,
set ús hert yn fjoer.
Stream as in floed
oer de lannen mei jo genede.
Stjoer ús jo wurd, Hear,
en meitsj’alles ljocht.

Hear, ik kom yn jo ljocht sa helder,
út ‘e skaden ha Jo my helle;
troch jo Soan mei ‘k foargoed by Jo wêze.
Hein my, rêd my en wol my genêze.
Skyn op my, skyn op my.
refrein

Hear, wat mear wy jo ljochtglâns sykje
sil ús antlit op jowes lykje.
sil ú slibben foar altijd feroarje,
en wjerspegelje wy al jo gloarje.
Skyn op my, skyn op my.
refrein

Bijbellezing Lucas 9:28-43 (NFB) (door Ellie van Akker)
28In dei of acht nei’t Er dat sein hie, naam Er Petrus, Johannes en Jakobus mei de berch op om te bidden. 29Doe barde der dit: wylst Er yn gebed wie, feroare syn wêzen en syn klean kaam in wite glâns oer. 30Ynienen stienen der twa mannen mei Him te praten, it wienen Mozes en Elía. 31Dy ferskynden yn himelske glâns en seinen, hoe’t de útein wêze soe dy’t Him yn Jeruzalem te wachtsjen stie.32Petrus en dy wienen fan sliep befongen, mar se waarden klear wekker en seagen syn ljochtglâns en de beide mannen dy’t by Him stienen. 33Doe’t dy by Jezus weigean woenen, sei Petrus tsjin Him: Master, it is goed dat wy hjir binne. Lit ús trije tinten opsette, ien foar Jo, ien foar Mozes en ien foar Elía. Hy wist net, wêr’t er it oer hie. 34Mar wylst er dat sei, kaam der in wolk as in skaad oer harren hinne. En doe’t se yn ’e wolk rekken, waarden se bang.
35Doe kaam der in stim út ’e wolk: Dit is myn Soan, Him haw Ik útkeazen, harkje nei Him. 36En de stim wie noch net fuort, doe murken se ynienen, dat Jezus allinne wie. Se hâlden dat stil en praten yn dy dagen mei gjinien oer wat se sjoen hienen.
37Doe’t se de oare deis de berch ôf kamen, rûn gâns folk harren temjitte.38Ynienen rôp in man út ’e mannichte: Master, soenen Jo ris nei myn soan sjen wolle. Ik bid it Jo, want it is myn iennichste. 39Sa no en dan pakt in geast him oan. Ynienen begjint dy it dan út te razen en him hinne en wer te skuorren, dat it skom him op ’e mûle stiet. Hy tamtearret him sa en wol him suver net loslitte.40Ik haw jo learlingen frege om him út te bannen, mar se koenen it net.
41Jezus antwurde: O ûnleauwich en dwerstrieddich skaai, hoelang moat Ik noch by jimme bliuwe en jimme ferdrage? 42Bring jo soan hjir mar. Doe’t dy deroan kaam, smiet de duvel him oer de grûn en skodde him slim hinne en wer. Jezus ferbea de kweade geast, makke de jonge better en joech him oan syn heit werom, 43Elkenien stie ferheard fan Gods gruttens.

Samenzang: JdH 306 Op bergen en in dalen

Op bergen en in dalen
en overal is God;
hoog in de hemelzalen
en hier op aard' is God;
waar mijn gedachten zweven,
hoe ver ook, daar is God;
omlaag en hoog verheven,
ja overal is God.
 
Zijn trouwe vaderogen
zien alles van nabij;
wie steunt op zijn vermogen,
beschermt en zegent Hij.
Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal;
Hij geeft alom zijn gaven,
Hij draagt het gans heelal.
 

Verlaten mij ook allen,
die bij mij blijft, is God,
zou 'k struikelen of vallen -
ik weet: mijn hulp is God.
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God;
in dood en doodse banden,
ja overal is God.

Verkondiging

Orgelspel overgaand in samenzang

Samenzang: JdH 145 Heer ik hoor van rijke zegen
 
Heer, ik hoor van rijke zegen,
die U uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
druppels vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
druppels vallen ook op mij
 
Heil'ge Geest, wil niet voorbijgaan! 
Geef mij ziende ogen weer!
Wil in liefde mij ook bijstaan;
werk in mij met kracht, o Heer.
Ook in mij, ook in mij;
werk, o Heer, met kracht in mij.
 
Liefde Gods, zo rein en krachtig,
u maakt mij in Christus vrij.
Ik ben zwak, maar U bent machtig;
o, verheerlijk U in mij!
Ook in mij, ook in mij;
o verheerlijk U in mij!

Geloofsbelijdenis gelezen door Ds. Tjerk Bosscher (U wordt verzocht te gaan staan)


Dank- en voorbeden
Afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Aankondiging collecte

Samenzang: Opw 213 U zij de Glorie (Staande)

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen (U wordt verzocht om na de zegen weer te gaan zitten.) 

Orgelspel 
 
Taljochting kollekte: de deurcollecte zal bestemd worden voor Stichting Present Tytsjerksteradiel/Achtkarspelen. Stichting Present wil praktisch omzien naar de mensen om ons heen door klussen uit te voeren in de omgeving bij mensen voor wie dit zelf onmogelijk is. Dat kan om praktische of financiële redenen. Voor meer informatie raadpleeg de website: www.stichtingpresent.nl/dewalden. Een eventuele gift kunt U overmaken naar rekeningnummer NL12RABO0321 0765 32 t.n.v Stichting Present
Wolle jo bydrage yn de kosten fan dizze útstjoerings? Dan kinne jo in bydrage oermeitsje nei it bankrekkennûmer:
IBAN: NL15 RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân.
Tige tank foar jo bydrage! Foar fragen en suggestjes kinne jo terjochte by de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân fia e-mailadres tsjerketsjinstenfrl@gmail.com. Mear ynformaasje is ek te finen op de webside www.raadvankerkenfryslan.nl
 

terug
 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.